ข้อมูลท้องถิ่นอำเภอแม่อาย


 1.ข้อมูลทั่วไป

อำเภอแม่อาย เดิมเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอฝาง ซึ่งทางราชการได้แยกตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาวและตำบลแม่นาวาง ออกจากอำเภอฝาง ยกฐานะให้เป็นกิ่งให้เป็นกิ่งให้นามว่ากิ่งอำเภอแม่อาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2510 และเวลาต่อมาอีก 6 ปี ได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอแม่อาย ขึ้นเป็นอำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 อำเภอเเม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 170 กม. ซึ่งอำเภอแม่อาย ได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452 ขณะนี้ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 736.701 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 478,725 ไร่ ประชากร81,085 คน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าหรือสหภาพเมียรมาร์ ระยะทางประมาณ 44 กม.เศษ พื้นที่อำเภอแม่อาย ส่วนมากเป็นป่าและเขา ที่สำคัญเป็นป่าและเขา คำขวัญของอำเภอแม่อาย “ เหนือสุดเวียงเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ดอยฟ้าห่มปก แม่น้ำกกแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสบฝาง เมืองพระนางมะลิกา เด่นสง่าวัดท่าตอน ลือขจรผลไมไทย ”                                    
     

       1.1 สภาพภูมิศาสตร์ ของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
          - ทิศเหนือ ติดต่อ เขตชายแดนประเทศเมียร์มาร์
          - ทิศใต้ ติดต่อ อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
          - ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.แม่จัน จว.เชียงราย
          - ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
      1.2 แม่น้ำที่สำคัญ
          - ลำน้ำกก มีต้นกำเนิดจาก ชายแดนไทย-พม่า อยู่ในเขตประเทศเมียนมาร์
          - ลำน้ำฝาง ไหลผ่านมาจากอำเภอฝาง
      1.3 ภูเขา
          - มีภูเขาที่สำคัญและสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากดอยอินทนนท์ มีชื่อว่า “ ดอยฟ้าห่มปก ”
      1.4 ประชากร
          - มีจำนวนประชากรทั้งหมด 81,085 คน แยกเป็น ชาย 40,674 คน หญิง 40,411คน
      1.5 ประชากรแฝง ในเขต อ.เเม่อาย มีประชากรแฝง ดังนี้
         - ชาวไทยใหญ่ สัญชาติพม่า ชาวเขาเผ่าต่างๆ คือ มูเซอร์,ลีซอ,แม้วหรือม้ง,อีก้อ,กะเหรี่ยง รวมทั้งหมดมีประมาณ 27,140 คน
      1.6 สถานภาพทางเศรษฐกิจ
         - ประชากรในเขต อ.เเม่อาย ฯ ส่วนมากประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม รวมรายได้ของประชากรทั้งอำเภอ เฉลี่ย/ครอบครัว/ปี ทั้งอำเภอ ประมาณ 30,000 บาท
      1.7 สถาบันการเงิน มี จำนวน 5 แห่ง คือ
         - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ( มหาชน ) สาขาแม่อาย โทร.0-5345-9146
         - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาแม่อาย โทร.0-5385-6264
         - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขาสันต้นหมื้อ โทร.0-5337-7075
         - ธนาคารออมสิน สาขาแม่อาย โทร.0-5345-9269
         - ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่อาย โทร.0-5345-9318-9   

2. พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธร ในเขต อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธร คือ.-
      2.1 สถานีตำรวจภูธรแม่อาย ตั้งอยู่เลขที่ 498 หมู่ ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-459-033 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 7 ตำบล 83 หมู่บ้าน     

     1 ) ต.เเม่อาย มีพื้นที่ประมาณ 120 ตร.กม. จำนวน 13 หมู่บ้าน 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ - สกุล(ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

ดอยแก้ว

นายประเสริฐ  คำสอน

 

08-9556-1778

2

ดอนชัยใต้

นายวิลัย กาอ้าย

 

08-1023-9527

3

ดอนชัย

นายดวงแก้ว เมืองปา

 

08-1029-6659

4

ใหม่ปูแช่

นายประสิทธิ์  ชัยมณี

 

081-2287149

5

แม่อายหลวง

นายวัลลภ    มหาวัน ( กำนัน )

 

08-1796-1725

6

โฮ่งน้อย

นายสมบูรณ์ มหาวรรณ์

 

08-9555-3523

7

โฮ่งหลวง

นายไตรรัตน์ สีออน

 

08-3324-1835

8

โฮ่งเหนือ

นายชาตรี สุรินทร์ต๊ะ

 

08-1179-5706

9

ปางต้นเดื่อ

นายนพรัตน์ สมมะโน

082-1917325

086-1947024

10

แม่แหลง

นายเกียรติศักดิ์   สุขวัฒน์

 

08-1472-4875

11

แม่แหลงหลวง

นายวันชัย      ปันเต๋

053-856351

084-8043492

12

ดอยจะนะ

นายสุกิจ  จะหวะ

 

08-0069-4651

13

ดอยแหลม

นายธีรยุทธ  สิริวรรณสถิต

 

08-1027-3331

2 ) ต.มะลิกา มีพื้นที่ประมาณ 80 ตร.กม. จำนวน 10 หมู่บ้าน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ – สกุล(ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

ปางต้นฆ้อง

นายโต้    เป็งจันทร์

 

08-6193-0288

2

ป่าบง

นายบรรจง   คำภีระ

 

081-0358850

3

สันต้นม่วง

นายประสงค์    แสงสุภา

 

08-1035-5261

4

สันป่าเหียว

นายศรีนวล    สุธา

 

081-0213932

5

สันผักหละ

นายสมจิตร    พานมะ

 

08-9264-7607

6

สันโค้ง

นายจันทร์ทิพย์   เทพมา

 

08-4369-5863

7

ชัยสถาน

นายสมบูรณ์  บุษดี

 

08-7181-7106

8

เอก

นายบรรหาร   สุริยะ

 

08-9758-1352

9

ป่าบงใต้

นายทะนง    คิดห้วน (กำนัน)

 

08-1289-6360

10

มงคลนิมิต

นายบุญมา     ขันทอง

 

08-9950-8183

3) ต.แม่สาว มีพื้นที่ประมาณ 160 ตร.กม. จำนวน 16 หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ – สกุล(ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

แม่สาว

นายภิภพ    ทองเหมย

 

08-5709-8101

2

สันมะนาว

นายเสาร์    กองแก้ว

 

08-1659-9064

3

หนองเต็ง

นายอินทา  ทองน้อย (กำนัน)

 

084-4320737

4

ห้วยป่าซาง

นายชัยรัตน์   แปงสุข

 

08-5621-7939

5

ดง  

นายประเสริฐ   ธาตุแก้ว

 

085-0353673

6

แม่ฮ่าง

นายอนงค์    ทอนสว่าง

053-451519

08-9854-3215

7

กาวีละ

นายสุรสิทธิ์   สัจจัง

 

089-8525775

8

ศรีดอนแก้ว

นายครองศักดิ์    นันต๊ะปัญญา

 

09-3262-9210

9

สันป่าข่า

นายสมชาย    พรหมศร

 

088-4317494

10

เมืองหนอง

นายกวี    ยอดแสง

 

08-9950-1101

11

ปัญจะพัฒนา

นายพิชัย      ทรงรักษา

053-899126

081-0234273

12

สัน

นายสมบัติ    พันธุ์ซื่อ

 

08-1021-9427

13

ศรีบุญเรือง

นายนิคม    ตันจิน๊ะ

 

08-1021-9211

14

เมืองพาน

นายประพัฒน์   วิฒิการณ์

 

08-7191-8121

15

โป่งไฮ

นางปริยนัดดา  พันธ์แสนกอ

 

081-3752069

16

ศรีเวียง

นายสุกข์    กานต์พิมล

 

081-1631731

4) ต.ท่าตอน มีพื้นที่ประมาณ 110 ตร.กม. จำนวน 15 หมู่บ้าน

หมู่ที่

   ชื่อหมู่บ้าน

          ชื่อ - สกุล (ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

ห้วยปู

ร.ต.ต.วรพงษ์   วรคันธา

 

08-1784-0001

2

ห้วยมะเฟือง

นายทศพล    ก่ำบุตร

 

08-1020-4017

3

ท่าตอน

นายทองสุข     บุษดี

053-373221

08-0676-7641

4

ห้วยน้ำเย็น

นายพรหมมินทร์   มะลิสาร

 

08-9953-5900

5

หาดชมพู

นางอำพัน    คำอ้าย

 

08-4949-9882

6

สันต้นดู่

นางจันทร์เพ็ญ    ขวัญอ่อน

08-6185-3857

08-5706-1460

7

ท่ามะแกง

นายทองศรี    มูลจำปา

 

08-1884-3252

8

ใหม่หมอกจ๋าม

นายไพบูรณ์์   ปันจันทร์

 

08-9265-2948

9

เมืองงาม

นายดวงแก้ว    ยานทา

 

08-0677-7121

10

ห้วยส้าน

นายวิจารณ์    แสนลี่ (กำนัน)

 

08-1023-6000

11

หัวเมืองงาม(สุขฤทัย)

นายธนโชติ    แดนชำนาญกุล

 

08-9553-8167

12

ผาใต้

นางสาวศิริกุล   มาธวรรย์กุล

 

08-6179-2347

13

เมืองงามใต้

นายสุรัตน์    สุจาศิริวงค์

 

08-9555-2328

14

ร่มไทย

นายพัฒนพงศ์    อิทนะ

 

08-6116-6362

15

ห้วยศาลา

นายอาก่า    ตาเปียว

 

08-5713-4788

5) ต.แม่นาวาง มีพื้นที่ประมาณ 160 ตร.กม. จำนวน 17 หมู่บ้าน

หมู่ที่

   ชื่อหมู่บ้าน

           ชื่อ - สกุล(ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

คานนอก

นายเจียว     สุริยะ

 

08-1130-5413

2

คายใน

นายสามารถ    บุญผ่อง

 

08-4364-7479

3

หนองบัวงาม

นายไชยณรงค์  อินมาใหม่

 

089-8544767

4

ฮ่างต่ำ

นายสัญญา    อิ่นแก้ว (กำนัน)

 

08-1783-5182

5

ฮ่องห้าหลวง

นายวีรเดช     เรมุข

053-377039

08-5709-0539

6

แม่สลัก

นายวิชาญ     วรรธนันทกุล

053-229166

082-1930207

7

ห้วยคอกหมู

นายสมพงษ์  ใจวงค์

 

08-5709-9414

8

ห้วยม่วง

นายสำราญ   ทวีพันธ์

 

08-1021-9394

9

เด่นชัย

นายสมศักดิ์  ชัยนาม

 

08-9266-3678

10

ฮ่องถ่อนพัฒนา

นายสวัสดิ์     อิ่นแก้ว

053-473116

082-1838120

11

ท่าปู

นายสว่าง     หล้าตานะ

 

08-5714-4351

12

เทพมงคล

นายยุทธยง   สุภากาศ

 

08-9999-2035

13

ห้วยหลวงพัฒนา

นายลีสอ      นามคเณศพลฤทธิ์

 

081-7062392

14

แม่เมืองน้อย

นายมานพ    นาหล้า

 

082-8597790

15

คายนอกพัฒนา

นายอุทิศ      กำแพงทิพย์

 

080-0344216

16

จอเจริญ

นายคำตาล   แสงสิงห์

 

08-1023-6055

17

ใหม่ร่องไคร้

นายคำพัน    ทองใฝ

 

08-9264-1292

6) ต.สันต้นหมื้อ มีพื้นที่ประมาณ 36 ตร.กม. จำนวน 12 หมู่บ้าน

หมู่ที่

   ชื่อหมู่บ้าน

            ชื่อ - สกุล(ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

โล๊ะ

นายสิงห์วรรณ    ปัญญาวงค์

 

08-9953-9929

2

สันปอธง

นายปันแก้ว    ทรายคำ

 

 

3

ทรายแดง

นายสุรินทร์    หล้าประเสริฐ

 

08-5714-7451

4

สันต้นหมื้อ

นายอดุลย์     นันตา

 

08-6180-7896

5

ฮ่องห้าน้อย

นายสมัย       ปัญญา

 

085-0294652

6

ใหม่กองทราย

นายไสว        ประไพศรี

 

084-8096055

7

สันป่าเหียว

นายธงไชย    ปัญญากา

 

08-1992-9522

8

สันป๋อ

นายสมชิตร์    เงาส่อง (กำนัน)

 

08-4370-7422

9

ป่าเหียก

นายเจริญ      แก้วเล็ก

 

089-5576683

10

สันลมจอย

นายทองชัย   ชัยยะพงค์

 

08-3861-3216

11

ใหม่พัฒนา

นายสวัสดิ์     ดวงดี

 

08-7192-2503

12

ดอนใหม่

นายสมเพชร  ปันคำ

 

08-7182-1961

7) ต.บ้านหลวง มีพื้นที่ประมาณ 160 ตร.กม. จำนวน 10 หมู่บ้าน

หมู่ที่

   ชื่อหมู่บ้าน

          ชื่อ - สกุล (ผู้ใหญ่บ้าน)

โทรศัพท์

มือถือ

1

หลวง

นายสุชัย     รินทร

 

081-0277713

2

ป่าแดด

นายพิภพ     ผิวชัย

 

08-9561-1693

3

สันห้าง

นายจะโพ    จะอื่อ

 

09-3160-0418

4

ป่าก๊อ

นายเรวัติ     คำปวน

 

08-2190-7254

5

ป่าแดง

นายบุญเรือง บรรณศาสตร์

 

08-0134-8429

6

ใหม่โพธิ์งาม

นายสิงห์วรรณ นันตา ( กำนัน )

 

08-1950-3799

7

จัดสรร

นายเจนวิทย์   ซื่อต่อวงศ์

 

08-5707-6046

8

ใหม่ทรายคำ

นายอรรถพล  เปลี่ยนทรัพย์

053-229382

086-4203194

9

ป่าแดงอภิวัฒน์

นายสายัณห์  สุภาคำ

 

08-2196-7505

10

โป่งพัฒนา

นายสิงห์   จันทร์จีรัสถ์

 

08-4950-8030

   3. ส่วนราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางประจำอำเภอแม่อาย/หน่วยงาน
         - ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย
         - สำนักงานท้องถิ่นอำเภอแม่อาย
         - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย โทร.0-5345-9484
         - สำนักงานสัสดีอำเภอแม่อาย
         - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย โทร.0-5345-9001 , 0-5345-9508
         - สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย โทร.0-5345-9006
         - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเเม่อาย โทร.0-5385-6112
         - สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเเม่อาย
         - สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่อาย โทร.0-5345-9002 , 0-5345-9014
         - สถานีตำรวจภูธรแม่อาย โทร.0-5345-9030-3
         - หน่วยป้องกันรักษาป่าี่ ชม.25 (บ้านน้ำยอน)หน.หน่วย โทร.08-4378-7614
         - หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.39 (บ้านแม่แหลง)หน.หน่วย โทร.08-1784-1008
         - หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก โทร.0-5322-2485
         - หน่วยจัดการต้นน้ำโล๊ะป่าไคร ้
         - สำนักงานที่ดินอำเภอแม่อาย โทร.0-5345-9013  
         - กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334  โทร.0-5345-9479
         - ชุด ฝทพ.ศปก.สย.1 (ทหารพราน) โทร.0-5345-9059
         - ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 516
         - ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 306
         - ชุด ชพส.3205
         - ชุดเสริมสร้างชุมชนฯ ที่ 3205
         - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเเม่อาย
         - โรงพยาบาลแม่อาย โทร.0-5345-9036
         - ไฟฟ้าแม่อาย โทร.0-5345-9003
         - ประปาแม่อาย โทร.0-5345-9252
         - องค์การโทรศัพท์แม่อาย โทร. 0-5345-9047
         - ไปรษณีย์แม่อาย โทร.0-5345-9005
         - องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง
              1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย (ดอยลาง) โทร.08-6420-3161
                 - นายก อบต. นายถนอม ธนโชติตระกูล โทร.08-6190-0783
                 - ปลัด อบต. น.ส.ปฤษฎางค์ ไอศุริยฉัตร โทร.08-9956-1383
              2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว โทร.0-5305-4100 , 0-5345-3097
                 -
นายก อบต. สมชาย สุวรรณ โทร.08-1033-7683
                 - ปลัด อบต. นางสาวเพชรรุ้ง นามอภิรมย์ โทร.08-9560-2261
              3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง โทร.0-5347-3000 , 0-5347-3284
                 - นายก อบต. นายนิวัฒน์ วัฒนเวศวิทย์ โทร.08-1885-3262
                 - ปลัด อบต. นางสาวพัชรีภรณ์ วงศ์ราช โทร. 08-1881-5913
              4 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง โทร.0-5379-3711
                 - นายก อบต. นายสุนทร บุญเรือง โทร.08-6198-8934
                 - ปลัด อบต. นายนิกร แก้วคำอ้าย โทร.
              5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โทร.0-5337-3138 , 0-5337-3073
                 - นายก อบต.นางสาวอรสา แสนลี่ โทร.08-0084-4647
                 - ปลัด อบต. นายณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ โทร.
              6 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ โทร.0-5337-7006
                 - นายก อบต.นายประพันธ์ ปัญญา่ โทร.
                 - ปลัด อบต. นายพลรบ ไพรเมือง โทร.
08-6266-5270
        - เทศบาลตำบล 1 แห่ง
              1 เทศบาลตำบลแม่อาย โทร.0-5345-9000 , 0-5345-9255
                 -
นายกเทศมนตรี นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ โทร.08-6114-1446
                     - ปลัดเทศบาล นายสมหมาย คงตาล โทร.

4. สถานที่ท่องเที่ยว


             
  
(1) วัดท่าตอนพระอารามหลวง หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      -  เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม มีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทุกยอดเขา
      - มีพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (เจดีย์แก้ว)
      - มีพระพุทธนิรันดร หลวงพ่อพระองค์ขาว
      - มีหลวงพ่อพระนาคปรก พระพุทธสิริประะชานาคบรรพต
      - มีสมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารย์ จตุรพิธพรประธานประชาชน (หลวงพ่ออิ่มตลอดกาล)
(2) วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน
      - เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต ซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพที่สำคัญทาง
        ประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่
(3) อ่างเก็บน้ำห้วยปู หมู่ 1 ต.ท่าตอน
      - เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหาร แต่ละร้านจะมีการทำซุ้มยื่นออกไปบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำ
(4) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ..แม่อาย
      - ภายในศูนย์มีความร่มรื่นและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมแปลงสาธิตภายในศูนย์ หรือให้เจ้าหน้าที่พาชมแปลงส่งเสริมในหมู่บ้าน
        ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์
(5) บ่อน้ำร้อนมะลิกา หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
      - มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ และมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาประมาณ 2-3 จุด บ่อน้ำร้อนมะลิกาอยู่บริเวณเส้นทางผ่านไปยังอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(6) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน
      - ภายในศูนย์มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีลำธารเล็กไหลผ่าน มีบ้านพัก และลานไว้สำหรับกางเต๊นท์ไว้บริการ

         
         
(7) วัดป่าแก้ว หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
      - เป็นวัดที่อยู่บนภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสงบเงียบเหมาะแก่การเจริญสมณะธรรมปฏิบัติจิตใจ และเป็นที่ประดิษฐานพระชัยมงคล(พระเจ้าล้านช้าง)
        พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ อายุกว่า 800 ปี
(8) ท่าเรือบ้านท่าตอน หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      - นั่งเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำกก (เชียงใหม่-เชียงราย) สามารถแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
(9) หมู่บ้านชนสามเผ่า ตั้้งอยู่หมู่ 9 บ้านเมืองงาม (หย่อมบ้านยะผ่า)
      - ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่รวมถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าปาดอง(กระเหรียงคอยาว) ลาหู่ อาข่า และกะยอ นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านยังมีสินค้าของที่ระลึก
        ของชนเผ่าจำหน่าย
(10) วัดปางต้นเดื่อ ตั้งอยู่ บ้านปางต้นเดื่อ บนดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
     
         

      สวนส้ม
(1) สวนส้มธนาธ ตั้งอยู่หมู่ 5 ต.ท่าตอน เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ ประมาณ 450 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเตี้ยๆ แวดล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามเมื่อมองจากศาลาชมวิว      จะสามารถมองเห็นสายน้ำกก ที่ลัดเลาะพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การชมวิวและเก็บภาพที่ประทับใจและสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากส้มได้ที่บริเวณร้านขายสินค้า      ด้านหน้าสวน
(2) สวนส้มปู่หมื่น ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านสันต้นดู่ ต.ท่าตอน ได้ปลูกส้มพันธ์สายน้ำผึ้ง พันธ์สีทอง และพันธ์นัมเบอร์วัน เป็นสวนขนาดใหญ่ ประมาณ 350 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถ      เข้าชมสวนได้ทุกวัน
(3) สวนส้มแทป ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ ภายในสวนมีหอคอยชมทิวทัศน์ จุดถ่ายภาพ ชมการเก็บส้ม และสามารถซื้อส้มสดๆ จากสวน น้ำส้มคั้น เลมอน
     และกาแฟสด ได้บริเวณหน้าสวน (สวนส้มแทป เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือน ต.ค. - เม.ย.)