ข้อมูลทั่วไปของสถานีตำรวจภูธรแม่อาย


     สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 498
หมู่ที่ 4 ต.แม่อาย อ.เแม่อาย จ.เชียงใหม่ ห่างจากชายแดนประเทศ พม่า ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ 0-5345-9033 โทรสาร.0-5345-9032
   

   ภูมิประเทศ
- ทิศเหนือ ติด เขตชายแดนประเทศเมียนมาร์ - ทิศใต้ ติด อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
- ทิศตะวันออก ติด อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
- ทิศตะวันตก ติด อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
     เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน. 736.701 ตร.กม. (478,725 ไร่ และเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน  7  เขต/ตำบล และ 6 อบต. ดังนี้.-

เขต / เทศบาล/อบต.

ตั้งอยู่ในพื้นที่
( เขต / ตำบล )

หมู่บ้าน

ประชากร

ตั้งอยู่ในพื้นที่
( เขต / ตำบล )

ชาย

หญิง

เทศบาลแม่อาย

ต.เเม่อาย

13

9,520
9,668

120 ตร.กม

อบต.แม่อาย

ต.มะลิกา

10

2,055
2,200

80 ตร.กม

อบต.ท่าตอน

ต.ท่าตอน

15

9,671
9,554

110 ตร.กม

อบต.แม่นาวาง

ต.แม่นาวาง

17

7,058
6,597

160 ตร.กม

อบต.สันต้นหมื้อ

ต.สันต้นหมื้อ

12

3,162
3,271

36 ตร.กม

อบต.แม่สาว

ต.แม่สาว

1ุ6

5,852
5,851

160 ตร.กม

อบต.บ้านหลวง

ต.บ้านหลวง

10

3,356
3,270

160 ตร.กม

   รวมประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน. 81,085  คน ประชากรแฝง จำนวน. 27,140   คน
    
      เส้นทางคมนาคม
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย การคมนาคมห่างจาก สภ.ฝาง (ข้างเคียง) ประมาณ 13 กิโลเมตร
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย การคมนาคมห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 170 กิโลเมตร
พื้นที่อาคารที่ทำการ มีจำนวน.7-1-34.ไร่ สภาพอาคารเรือนแถวหรือแฟลต มีจำนวน..5..คูหา ๆ ละ.2 ชั้น
ชั้นละ .10......ห้อง อยู่ในสภาพดี..3..คูหา อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้อยู่ระหว่างอนุมัติการรื้อถอน...2...คูหา
บ้านพักนายตำรวจแบบครึ่งปูนครึงไม้ สองชั้น มีจำนวน 4 หลัง พอใช้การได้ (อยู่ระหว่างอนุมัติรื้อถอน)
แบบปูนสองชั้น ใช้ได้ดี 1 หลัง

     ข้อมูลอัตรากำลังตำรวจผู้ปฏิบัติงานทั้งสถานีตำรวจ

ระดับตำแหน่ง

อัตราอนุญาต

กำลังที่มีอยู่จริง

ไปช่วยราชการ

มาช่วยราชการ

คงเหลือ

สัญญาบัตร

   32

29

4

1

26

ชั้นประทวน

138

84

20

3

67

รวม

170

113

24

4

93

    รายละเอียดสิ่งของหลวง

สิ่งของหลวง
รถยนต์
11
คัน
รถจักรยานยนต์
23
คัน
อาวุธปืน
85
กระบอก
วิทยุสื่อสาร
91
เครื่อง
เสื้อเกราะกันกระสุน
30
ตัว
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
5
เครื่อง

าย การจัดระบบสายตรวจ
  
1.เขตตรวจเทศบาล ( ประกอบด้วย สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร สายตรวจ
เดินเท้า
สายตรวจธนาคารร้านทอง )

2.สายตรวจตำบล
    
      หน่วยทหารหรือ ตชด.ที่อยู่ในพื้นที่
1. กองร้อย ตชด.ที่ 334
2.ชุด ฝทพ.ศปก.สย.1 (ทหารพราน)
3.ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 516
4.ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 306
5.ชุด ชพส.3205
6.ชุดเสริมสร้างชุมชนฯ ที่ 3205

    โครงการในพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง  คือ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.แม่สาว อ.แม่อาย

สถานศึกษา

โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
วิทยาลัยการอาชีพฝาง สาขาท่าตอน
ต.ท่าตอน
0-5337-3023
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 30
ต.แม่อาย
0-5385-6060
โรงเรยนแม่อายวิทยาคม
ต.แม่อาย
0-5345-9040
โรงเรียนขยายโอกาส (ประถม - มัธยม) จำนวน 12 แห่ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12
ต.มะลิกา
0-5345-9008
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
ต.แม่อาย
0-5346-0056
โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ
ต.สันต้นหมื้อ
0-5337-7343
โรงเรียนชุมชนแม่ฮ่าง
ต.แม่สาว
0-5345-3493 , 0-5346-0058
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย ต.แม่นาวาง 0-5347-3217
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู ต.แม่นาวาง 0-5393-9860
โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล ต.แม่นาวาง 0-5322-9395
โรงเรียนโชติคุณเกษม บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน 0-5322-9184
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน 0-5346-0052
โรงเรียนบ้านสุขฤทัย บ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน 0-5346-0053
โรงเรียนบ้านท่าตอน บ้านท่าตอน ต.ท่าตอน 0-5345-9494
โรงเรียนบ้านท่ามะแกง บ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน 0-5346-0051
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 25 แห่ง
โรงเรียนบ้านดอนชัย บ้านดอนชัย ต.แม่อาย 0-5345-9079
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว บ้านสันป่าเหียว ต.มะลิกา 0-5345-9492
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน 0-5346-0052
โรงเรียน กมล-เรียม สุโกศล บ้านผาใต้ ต.ท่าตอน 0-5346-0049
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 3 บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน 0-5322-9379
โรงเรียนบ้านห้วยปู บ้านห้วยปู ต.ท่าตอน 0-5345-9491
โรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน 0-5345-9511
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ท่าตอน  
โรงเรียนไทยทนุ บ้านสันต้นดู่ ต.ท่าตอน 0-5346-0200
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ บ้านฮ่างต่ำ ต.สันต้นหมื้อ 0-5347-3339
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง ต.สันต้นหมื้อ  
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง 0-5346-0057
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง บ้านหนองบัวงาม ต.แม่นาวาง 0-5347-3338
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 บ้านแม่สลัก ต.แม่นาวาง  
โรงเรียนบ้านโล๊ะ บ้านโล๊ะ ต.บ้านหลวง 0-5337-7342
โรงเรียนบ้านสันปอธง บ้านสันปอธง ต.บ้านหลวง 0-5337-7213
โรงเรียนบ้านหลวง บ้านหลวง ต.บ้านหลวง  
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ บ้านป่าก๊อ ต.บ้านหลวง  
โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านป่าแดง ต.บ้านหลวง 0-5346-0055
โรงเรียนบ้านแม่สาว บ้านแม่สาว ต.แม่สาว 0-5345-9010
โรงเรีียนบ้านหนองเต็ง บ้านหนองเต็ง ต.แม่สาว 0-5346-0169
โรงเรียนบ้านโป่งไฮ บ้านโป่งไฮ ต.แม่สาว 0-5346-0198
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง บ้านห้วยป่าซาง ต.แม่สาว 0-5345-9489
โรงเรียนบ้านดง บ้านดง ต.แม่สาว 0-5345-9493
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า บ้านสันป่าข่า ต.แม่สาว  

       สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลแม่อาย
ขนาด ....60.....เตียง
0-5345-9036

       สถานที่ท่องเที่ยว

(1) วัดท่าตอนพระอารามหลวง หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      -  เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม มีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีศาสน-
        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทุกยอดเขา
      - มีพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (เจดีย์แก้ว)
      - มีพระพุทธนิรันดร หลวงพ่อพระองค์ขาว
      - มีหลวงพ่อพระนาคปรก พระพุทธสิริประะชานาคบรรพต
      - มีสมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารย์ จตุรพิธพรประธานประชาชน (หลวงพ่ออิ่มตลอดกาล)

(2) วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน
      - เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต ซึ่งเป็นที่
        รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่
(3) อ่างเก็บน้ำห้วยปู หมู่ 1 ต.ท่าตอน
      - เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหาร แต่ละร้านจะมีการทำซุ้มยื่นออกไปบริเวณ
        รอบๆ อ่างเก็บน้ำ
(4) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ..แม่อาย
      - ภายในศูนย์มีความร่มรื่นและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมแปลงสาธิตภายในศูนย์
        หรือให้เจ้าหน้าที่พาชมแปลงส่งเสริมในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์
(5) บ่อน้ำร้อนมะลิกา หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
      - มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ และมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาประมาณ 2-3 จุด บ่อน้ำร้อนมะลิกาอยู่บริเวณเส้นทาง
        ผ่านไปยังอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
           
(6) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน
      - ภายในศูนย์มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีลำธารเล็กไหลผ่าน มีบ้านพัก และลานไว้สำ
        หรับกางเต๊นท์ไว้บริการ
(7) วัดป่าแก้ว หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
      - เป็นวัดที่อยู่บนภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสงบเงียบเหมาะแก่การเจริญสมณะธรรมปฏิบัติจิตใจ
        และเป็นที่ประดิษฐานพระชัยมงคล(พระเจ้าล้านช้าง) พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ อายุกว่า 800 ปี
(8) ท่าเรือบ้านท่าตอน หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      - นั่งเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำกก (เชียงใหม่-เชียงราย)
สามารถแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
(9) หมู่บ้านชนสามเผ่า ตั้้งอยู่หมู่ 9 บ้านเมืองงาม (หย่อมบ้านยะผ่า)
      - ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่รวมถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าปาดอง(กระเหรียงคอยาว) ลาหู่ อาข่า และกะยอ
        นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านยังมีสินค้าของที่ระลึกของชนเผ่าจำหน่าย

(10) วัดปางต้นเดื่อ ตั้งอยู่ บ้านปางต้นเดื่อ บนดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย โดยมีพระครูมงคลรัตน์(ครูบาสิทธิ อภิวัณโณ) เป็นเจ้าอาวาส


       ธนาคารและสถาบันการเงิน

(1)  ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่อาย 
(2)  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาแม่อาย
(3)  ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สาขาย่อย ต.สันต้นหมื้อ
(4)  ธนาคารออมสิน สาขาแม่อาย
(5)  ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่อาย     

     ร้านทอง

(1) ร้านทองเตี๋ยกิมเล้ง (หน้าตลาดสดแม่อาย) ต.แม่อาย
(2) ร้านทองเยาวราช (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพฯ สาขาแม่อาย) ต.แม่อาย

 
     โรงแรม/ที่พัก  จำนวน....17........แห่ง  

โรงเเรมท่าตอนชาเล่ท์
ต.ท่าตอน
โทร.0-5337-3155-57
โรงเเรมถุงทอง
ต.ท่าตอน
โทร.0-5305-3793
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
ต.ท่าตอน
โทร.0-5305-3609
แอบเปิ้ล รีสอร์ท
ต.ท่าตอน
โทร.0-5337-3144
รีสอร์ทธรรมชาติการ์เดนโฮม
ต.ท่าตอน
โทร.0-5337-3015
ท่าตอนการ์เด้น รีสอร์ท
ต.ท่าตอน
โทร.0-5305-3686
บ้านสวนดอกบัวแก้ว ต.ท่าตอน โทร.08-7193-4179
ขุนแม่กกธารา รีสอร์ท ต.ท่าตอน โทร.0-5305-3617
โอลด์ ทรี เฮ้าส์ ต.ท่าตอน โทร.0-5337-3142
คุณใหม่บ้านสวน รีสอร์ท ต.ท่าตอน โทร.0-5337-3214
น้ำหวานเกสเฮาส์ ต.ท่าตอน โทร.0-5305-3703
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน โทร.08-1950-8789
อารียา ภูรี รีสอร์ท ต.ท่าตอน โทร.08-9143-7668
แม่กกริเวอร์วิลเลจ รีสอร์ท ต.ท่าตอน โทร.0-5305-3629
ท่าตอนริเวอร์วิว รีสอร์ท ต.ท่าตอน โทร.0-5305-3589
จันทร์เกษม ต.ท่าตอน โทร.0-5305-3613
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ต.ท่าตอน โทร.0-5345-463

      สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมปั๊มลอยแบบมือหมุน) จำนวน.....5..........แห่ง

      จุดจอดรถโดยสาร จำนวน.. 2... แห่ง
       1. บริษัทนิววิริยะยานยนต์  
       2. บริษัทขนส่ง จำกัด (99)

       ตลาดสด จำนวน.....4..........แห่ง      

      ร้านสะดวกซื้อ เช่น  เซเว่น-อีเลเว่น                            จำนวน..3..แห่ง
                                      เทสโก้โลตัส(สาขาย่อยแม่อาย) จำนวน..1...แห่ง     

     เทศกาลประจำปีท้องถิ่น

1. ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง จัดช่วง เดือน พฤศจิกายน ทุกปี 
2. ประเพณีสงกรานต์ จัดช่วง เดือน เมษายน ทุกปี  
3. ประเพณีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ จัดช่วง เดือน ธันวาคม - มกราคม ทุกปี
4. ประเพณี จัดช่วง เดือน พฤศจิกายน ทุกปี
5. ประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตร) จัดช่วง เดือน กันยายน - ตุลาคม ทุกปี
6. ประเพณีโล้ชิงช้า จัดขึ้นที่บ้านห้วยศาลา ชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่ 15 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
7. ประเพณีลอยพระอุปคุต พิธีจะเริ่มขึ้น 14 ค่ำ และในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยขบวนแห่พระอุปคุตจะเริ่มตั้งแต่
     วัดแม่อายหลวง แล้วจึงนำไปลอยในแม่น้ำกก ณ ท่าเรือ หมู่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
8. ประเพณีปอยเทียน ชาวไทยใหญ่ จัด ณ วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
9. ประเพณีบวชลูกแก้ว(ปอยส่างลอง) จัดขึ้นทุกปี ช่วงเดือน เม.ย. หรือเดือน พ.ค. ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง
10.ประเพณียกย่องครูหมอไตย จัดขึ้นในเดือน ก.พ.ของทุกปี ที่วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน
11.ประเพณีผูกข้อมือของชนเผ่ากะเหรี่ยง จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือน ก.พ. ณ หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
12.ประเพณีกินวอ หรือวันขึ้นปีใหม่ของเผ่าลาหู่ จัดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.ของทุกปี ณ หมู่บ้านชนเผ่าลาหู่ ต.ท่าตอน